روش های آزمون

 

روش های آزمون

در آزمایشگاه صنایع الکتریکی پارمیس روشهای آزمون مورد استفاده، روش هایی هستند که با استانداردهای ملی و بین المللی مطابقت دارند. مدیر آزمایشگاه هرساله فهرست آزمون ها، و دستورالعمل‌ها را بر اساس مراجع مورد استفاده بررسی نموده و از به روز بودن آن‌ها اطمینان حاصل می‌نماید.

کلیه دستورالعمل‌ها، استانداردها، مدارک و داده‌های مرجع مربوط به کار روزانه آزمایشگاه، نگهداری و در دسترس کارکنان قرار داده می شود. روش های به کار گرفته شده در این آزمایشگاه نیازهای مشتری را برآورده ساخته و برای آزمون ها‌هایی که انجام میشوند، مناسب می‌باشند.

آزمون های انجام شده مطابق با تمامی بندهای استاندارد  ملی به شرح زیر می باشد:

آزمون های دوام:

آزمون طول عمر عملکرد لامپ جهت بررسی میزان افت شارنوری در پایان طول عمر لامپ در مجموعه راک

آزمون کلید زنی جهت بررسی عملکرد لامپ در راک کلید زنی که شامل 30 ثانیه روشن و 30 ثانیه خاموش می باشد با هدف بررسی دوام اجزای الکتریکی توکار

آزمون تسریع طول عمر که به مدت 1000 ساعت در محفظه دمایی 50 درجه بطور پیوسته بدون کلیدزنی با هدف بررسی حالت های نقص یا مکانیزم های خرابی

آزمون چرخه دمایی 1000 ساعت در دمای 10- تا 40+ درجه با هدف بررسی استقامت مکانیکی مونتاژ

اندازه گیری و بررسی شار نوری و پارامترهای فتوالکتریکی توسط کره نورسنجی

دوره آماده سازی لامپ فلورسنت جهت اندازه گیری اولیه پارامترهای نورسنجی لامپ های فلورسنت تک کلاهک

تست طول عمر لامپ فلورسنت جهت بررسی عملکرد لامپ فلورسنت در راک کلید زنی که شامل 2:45 دقیقه روشن و 15 دقیقه خاموش می باشد.

آزمون های ایمنی:

استقامت الکتریکی جهت بررسی میزان استقامت مواد عایقی لامپ در مقابل شوک الکتریکی در محفظه رطوبت  با اعمال ولتاژ تعیین شده در متن استاندارد

مقاومت عایقی جهت بررسی میزان مقاومت عایقی بدنه لامپ در محفظه رطوبت  

آزمون مقاومت در برابر شعله و جرقه با استفاده از دستگاه GLOW WIRE جهت بررسی آزمون انتشار شعله و آتش

آزمون تعویض پذیری توسط شاخص های مربوطه لامپ و مطابق با استاندارد

آزمون های استقامت الکتریکی توسط دستگاه اندازه گیری گشتاور دیجیتال متناسب با کلاهک های E14,E24,E40 و کلاهک لامپ فلورسنت

آزمون حفاظت در برابر تماس تصادفی توسط انگشتک آزمون

آزمون دمای کلاهک توسط دستگاه اندازه گیری دمای کلاهک

آزمون مقاومت در برابر حرارت توسط دستگاه فشار ساچمه

آزمون خطر نور آبی و بررسی و اندازه گیری پارامترهای اختلاف فاز توسط بالاست آنالایزر

آزمون فواصل خزشی و جهشی با استفاده از کولیس دیجیتال، میکرومتر و تجهیزات مورد نیاز کالیبره شده

محاسبه گرید انرژی جهت برچسب مصرف انرژی

آزمون های استقامت محوری، عملکرد غیرعادی و ... نیز مطابق با استاندارد مربوطه و تجهیزات مورد نظر انجام می گیرد.

صحه گذاری روش ها:

صحه گذاری عبارت است از تأیید از طریق بررسی و ارائه شواهد عینی مبنی بر اینکه شرایط معینی برای یک کاربرد خاص برآورده شده است. آزمایشگاه روش های غیراستاندارد و روش هایی را که خود طراحی یا تهیه کرده است و روش های استانداردی را که برای اهدافی غیر از هدف مورد نظرشان به کار برده می شوند و نیز بسط و تغییر روش های آزمایش را، صحه گذاری می‌نماید تا بتوان تأیید کرد که روش‌ها برای کاربرد مورد نظر مناسب هستند. صحه گذاری تا حدی که لازم است، گسترده خواهد بود تا نیازهای کاربرد معین یا دامنه کاربرد مورد نظر را برآورده سازد. نتایج بدست آمده، دستور کار مورد استفاده در صحه گذاری و نیز تحلیلی در مورد اینکه آیا این روش برای کاربرد مورد نظر مناسب است یا خیر، ثبت می‌گردد.

محاسبه‌ عدم قطعیت اندازه گیری:

آزمایشگاه شرکت صنایع الکتریکی پارمیس، عدم قطعیت مربوط به اندازه گیری‌های خود را از طریق محاسبه هر یک از پارامترهای مرتبط باعدم قطعیت در یک آزمون مورد ارزیابی قرار می دهد.

کنترل داده ها:

در آزمایشگاه شرکت صنایع الکتریکی پارمیس کنترل محاسبات و انتقال داده‌ها در یک فرآیند کاملاً نظامند مورد بازبینی مناسب قرار می گیرد. پذیرش نمونه، ثبت نتایج، تهیه گزارش آزمون برای مشتری، اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالا و نگهداری سوابق، بصورت سیستماتیک انجام می‌گیرد. در مواردی که رایانه یا تجهیزات خودکار برای به دست آوردن فناوری، ثبت، گزارش دهی، بایگانی، یا بازیابی داده‌های آزمون مورد استفاده واقع شود.

قابلیت ردیابی در اندازه گیری:

 آزمایشگاه قابلیت ردیابی در اندازه گیری را ازطریق کنترل تجهیزات با استانداردهای مرجع، مواد مرجع و یا دریافت خدمات از پیمانکارانی که در زمینه کالیبراسیون فعالیت دارند، به انجام می‌رساند. در مواردی که ممکن است آزمایشگاه برای کالیبراسیون تجهیزات یا آزمون خود از استانداردهای مرجع یا مواد مرجع استفاده نماید، استانداردهای مرجع بر طبق دوره‌های مشخص شده، در برنامه کالیبراسیون تجهیزات قرار می‌گیرند. استانداردهای اولیه و اندازه گیری دستگاه‌ها می‌بایست مطابق استاندارد بین المللی یکاها باشد.

دریافت و نگهداری مواد مرجع و استانداردها جهت آزمون، بر اساس مشخصات و دستورالعمل‌های شرکت سازنده یا عرضه کننده می‌باشد. کلیه تجهیزات مورد استفاده در آزمون و از جمله تجهیزات مورد استفاده در اندازه گیری فرعی (مثلاً برای شرایط محیطی) که تأثیر مهمی بر روی صحت یا اعتبار نتیجه آزمون داشته باشند، پیش از آنکه به خدمت درآیند، کالیبره می‌شوند.