نور یکنواخت و غیریکنواخت

اگر تا به حال هنگام عکس گرفتن راه راه شدن نور در تصویر رو مشاهده کردید یا از نشستن در اتاقی که نورش یکسان نیست و خاموش و روشن میشه آزرده شدید، برای فهمیدن دلیلش می تونید این ویدیو رو ببینید و به اشتراک بذارید.